Compensatie mogelijk voor betaalde transitievergoedingen?

Een korte weergave van het wetsvoorstel

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen, dat erin voorziet dat werkgevers een compensatie kunnen krijgen/aanvragen voor de transitievergoeding, die zij in het verleden -vanaf 1 juli 2015- hebben betaald c.q. die zij moeten betalen aan werknemers, wier arbeidsovereenkomst eindigt na langdurige arbeidsongeschiktheid (lees: een arbeidsongeschiktheid die langer dan twee jaar heeft geduurd) . Daarbij is de “omvang” van de onderneming/organisatie van de werkgever niet van belang om aanspraak te kunnen maken op een dergelijke compensatie.  

Ingangsdatum 1 april 2020, terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding, die zij aan werknemers hebben betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor het ontvangen van compensatie is het van belang, dat de werkgever de juiste gegevens aan UWV verstrekt. Voor reeds betaalde transitievergoedingen geldt: bewaar de gegevens van deze gevallen goed, want de nieuwe wet geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. 

Compensatieregeling transitievergoeding 

Het wetsvoorstel voorziet erin, dat de werkgever door het UWV wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding, die hij heeft betaald na het einde van een dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid. De wijze van beëindiging is daarbij niet van belang.  

De werkgever heeft dus recht op compensatie zowel;

• bij opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV als; 

• bij ontbinding door de kantonrechter als; 

• bij beëindiging met wederzijds goedvinden als;  

• bij een einde dienstverband van rechtswege; 

Voorwaarde is dat de werknemer ziek is op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. 

De compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die is opgebouwd tot en met het tweede ziektejaar. In het conceptwetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het voorstel opgenomen dat compensatie van de transitievergoeding alleen kan plaatsvinden als er sprake is van twee jaar ziekte van de werknemer. 

Regels voor de aanvraag 

Werkgevers kunnen pas een aanvraag indienen, nadat de wet in werking is getreden -beoogde datum: 1 april 2020- en nadat de transitievergoeding betaald is. Voor de structurele situatie is bepaald dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding kan worden aangevraagd. Als een werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald, kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling. Voor oude gevallen (vóór 1 april 2020 betaalde transitievergoeding) moet de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 worden ingediend. 

Door de werkgever te verstrekken gegevens 

De werkgever zal bij de aanvraag gegevens moeten verstrekken voor de onderbouwing van het recht op compensatie en de hoogte daarvan. Op grond daarvan kan het UWV de aanvraag inhoudelijk beoordelen. De aanvraag, aan de hand van een -nog te ontwikkelen- formulier, verloopt (zoveel mogelijk) langs elektronische weg. 

De werkgever zal bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens moeten verstrekken: 

• De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer 

• Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn: 

- de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid; 

- de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die redenis ontbonden; 

-  de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. 

• Als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts. 

• Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken);

• De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;

• Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen moeten betalingsbewijzen worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan. 

NB. Zorg er als werkgever voor, dat de desbetreffende gegevens worden bewaard, hetgeen natuurlijk met name van belang is in die gevallen, waarin de desbetreffende vergoeding vóór 1 april 2020 is/zal worden betaald! 

Voor de oude gevallen zal gelden dat het UWV vaak een beschikking heeft gegeven betreffende de aanvraag voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-uitkering) of, als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd, ziekengeld heeft toegekend op grond van de Ziektewet. Uit die gegevens blijkt dan dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Als het UWV niet over deze informatie beschikt, dient de werkgever een verklaring af te leggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst, waarbij aanvangsdatum van de ziekte wordt vermeld, evenals de naam van de bedrijfsarts die de ziekte heeft vastgesteld.  

Meer vragen?

Voor meer vragen over arbeidsrecht kan u terecht bij Hein Snijders en Jan de Jonge.


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions