&Procederen?

U overweegt een gerechtelijke procedure aan te vangen of u bent gedagvaard? Het volgende moet u weten.

Uw specifieke situatie kan afwijken en de navolgende toelichting gaat niet over uw (inhoudelijke) kansen van een gerechtelijke procedure. In zijn algemeenheid is echter het volgende van belang aangaande de kosten en risico’s van civiele gerechtelijke procedures bij de Rechtbank.  

Aan alle gerechtelijke procedures zijn kosten en risico’s zijn verbonden. Naast de kosten van rechtsbijstand gaat het om de volgende belangrijkste, algemene, kosten en risico’s bij een gerechtelijke procedure;  

-           De kosten van griffierecht (Klik hier voor de actuele tarieven); het             "entreegeld" dat (een) eiser(s) en vaak ook gedaagden vooraf dienen te             voldoen;

-           De kosten van betekening door de deurwaarder (afhankelijk van de             tarieven van de deurwaarder, vanaf ca. € 130,= per ‘normale’ handeling); 

-           De proceskosten (zie hierna); 

-           Kosten van deskundigen en/of getuigen; 

Voorts bestaat het risico dat een tegenvordering wordt ingediend of andere processuele acties worden ondernomen (incidenten, beslaglegging, voeging, tussenkomst, doorverwijzing naar ander rechtsprekend orgaan etc.).  

Voorts bestaat het risico dat de wederpartij hoger beroep instelt nadat een voor u gunstig vonnis is gewezen (met wederom deze kosten en risico’s; opnieuw griffierecht e.d.); 

Naast het algemene risico dat een partij uiteindelijk niet kan betalen (bijv. door faillissement), kunnen niet alle werkelijke kosten van een gerechtelijke procedure op de wederpartij worden verhaald (ook niet bij winst). Als uitgangspunt geldt dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld in de proceskosten wordt veroordeeld van de andere partij, daaronder begrepen het betaalde griffierecht. Het gaat hierbij normaliter om een forfaitaire (fictief vastgestelde) vergoeding die afhankelijk is van het belang van de zaak en het aantal proceshandelingen. Klik hier voor een indicatie daarvan.  

De rechter kan daar van afwijken (zowel in uw voordeel als in uw nadeel). De daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand liggen hoger. Mocht een partij niet vrijwillig voldoen aan het vonnis dan zal het vonnis ten uitvoer dienen te worden gelegd door de deurwaarder. De kosten van de deurwaarder dienen vooraf te worden betaald, ongeacht of de wederpartij verhaal biedt. De kosten daarvan kunnen grotendeels op die partij worden verhaald, maar dan moet die partij wel verhaal bieden.  

In hoger beroep bestaat het risico uit de proceskostenveroordeling van beide instanties (inclusief griffierecht van beide instanties).

Meerdere wederpartijen 

Bij meerdere wederpartijen wordt men bij verlies in de proceskosten van alle wederpartijen veroordeeld (de kosten “gaan dan mogelijk meermaals over de kop”), tenzij die wederpartijen bij dezelfde advocaat procederen. Procederen de wederpartijen met verschillende advocaten dan kunnen de kosten flink oplopen. Het kan ook zijn dat een deel van de wederpartijen wél en een deel van de wederpartijen niet wordt veroordeeld; dan zal u toch in de proceskosten worden veroordeeld van de wederpartijen die niet zijn veroordeeld, maar zullen de wederpartijen die wel zijn veroordeeld doorgaans wel uw proceskosten (zoals hiervoor benoemd en bedoeld) dienen te vergoeden. Dat kan tot liquiditeitsperikelen leiden (u moet betalen aan de één, maar de ander heeft nog niet betaald of kan niet betalen). 

Kosten deskundigen en getuigen 

Normaliter dient de eisende partij de kosten van de deskundige(n) en de getuige(n) voor te schieten. De verliezende partij(en) word(t)(en) normaliter wel in deze kosten veroordeeld. Deze kosten kunnen aanzienlijk oplopen.  

Andere situaties 

Het voorgaande ziet op civiele gerechtelijke bodemprocedures bij de Rechtbank en ziet niet op (conservatoire) beslaglegging, verzoekschriftprocedures, hoger beroep, cassatie, strafrecht-, bestuursrecht- of andere gerechtelijke procedures. Ook is het voorgaande anders indien buitenlandse partijen een rol spelen in de gerechtelijke procedure (denk aan vertaling van stukken bijvoorbeeld). Andere regels gelden voorts bij arbitrale instituten (zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw, ICC etc.) of bij andere wijzen van geschilbeslechting.  

Wij lichten uiteraard graag toe hoe dat voor u – in uw za(a)k(en) – in elkaar steekt. 

Neemt u daarvoor contact met ons op.

 Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions