Netbeheerder moet tijdig aansluiting realiseren

Irritatie over de werkwijze van de netbeheerder.

Een veel voorkomende irritatie is de gebrekkige dienstverlening van netbeheerders voor gas en elektriciteit: afspraken die niet worden nagekomen, klachten waar niets mee wordt gedaan, wachttijden aan de telefoon e.d.

Een cliënt van ons kantoor had reeds een jaar geleden via de voorgeschreven website www.mijnaansluiting.nl een offerte voor een verzwaring van een gasmeter aangevraagd. De gascapaciteit moest worden vergroot in verband met het realiseren van meerdere woningen. Ondanks diverse verzoeken en klachten ontving onze cliënt geen offerte, laat staan dat er een afspraak was gepland. Na aanmaning van ons kantoor bracht de netbeheerder kort daarna eindelijk een offerte uit. Maar ook na acceptatie van de offerte en (aan)betaling is het niet vanzelfsprekend dat vervolgens de werkzaamheden voortvarend door de netbeheerder worden gerealiseerd.

Rechtspraak

Een exploitant van een koelhuis had een offerte van Liander op 9 maart 2018 voor een verzwaring van een bestaande aansluiting in verband met de uitbreiding van het koelhuis aanvaard en een aanbetaling gedaan. Vervolgens liet Liander weten dat de uitvoering van de werkzaamheden op zijn vroegst pas eind september 2018 konden plaatsvinden. Het bedrijf vond deze planning niet acceptabel en sommeerde Liander de aansluiting uiterlijk op 13 juli 2018 gereed te hebben. Anders zou het bedrijf forse schade lijden. Volgens Liander was dat niet mogelijk in verband met een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel.

Het bedrijf liet het er niet bij zitten en vorderde in kort geding Liander te veroordelen om de aansluiting op tijd te realiseren, op straffe van een dwangsom.

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (bekrachtigd door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) oordeelde dat een netbeheerder op grond van de Elektriciteitswet verplicht is degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net. Onder aansluiting valt ook een verzwaring van een bestaande aansluiting. Deze aansluiting moet door de netbeheerder worden gerealiseerd binnen een redelijke termijn.

Redelijke termijn

Deze redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer de gevraagde aansluiting niet is gerealiseerd binnen achttien weken nadat het verzoek daartoe bij de netbeheerder is ingediend. Volgens de Voorzieningenrechter levert een tekort aan geschikt personeel geen overmacht op, omdat dit geen uitzonderlijke omstandigheid is die buiten de invloedssfeer van Liander ligt en die het onredelijk zou maken om Liander aan de termijn van achttien weken te houden. Het al dan niet aantrekken van voldoende en behoorlijk opgeleid personeel, bijvoorbeeld door (uitzonderlijk) goede arbeidsvoorwaarden aan te bieden of gedurende vakantieperiodes hogere vergoedingen in het vooruitzicht te stellen, is juist een commerciële afweging die volledig binnen de invloedssfeer van Liander ligt en het ontbreken van een adequaat personeelsbestand regardeert de klant dan ook niet.

Liander moet vaart maken

Liander voerde verder aan dat op grond van de Elektriciteitswet sprake is van een discriminatieverbod, op grond waarvan zij gehouden is om de aanvragen van aansluitingen te verwerken op datum van binnenkomst. Hierdoor zou het niet mogelijk zijn om de aansluiting eerder in te plannen. De Voorzieningenrechter overweegt dat het niet mogen voortrekken of achterstellen ten opzichte van anderen binnen de geldende termijnen niet betekent dat Liander met een beroep op deze bepaling van haar wettelijke plicht om de gevraagde aansluiting binnen achttien weken te realiseren wordt ontslagen. Liander werd dan ook veroordeeld om de aansluiting op tijd te realiseren op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000 per dag of dagdeel dat Liander daarmee in gebreke blijft.

Auteur: Mirjam Hoogesteger

Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions