Studiekosten van de werknemer; wijziging op komst!

Ook het nevenwerkzaamhedenbeding gaat op de schop...

Arbeidsvoorwaarden…meer transparantie geboden

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel betreffende de Europese Richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn heeft tot doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren. De wetswijzigingen die hieruit voortvloeien, zullen per 1 augustus 2022 in werking treden.

Wat gaat er veranderen?

De wetswijzigingen hebben met name voor werkgevers praktische gevolgen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en specifieke bepalingen in de arbeidsovereenkomsten. 

Hieronder bespreken wij de belangrijkste veranderingen afzonderlijk.

Kosteloze scholingsplicht

Werkgevers, die (op grond van de wet of een CAO) verplicht zijn scholing aan werknemers aan te bieden, zullen dat voortaan kosteloos moeten doen. Daarbij kan gedacht worden aan scholing die voor het uitoefenen van de werkzaamheden noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met veiligheid en/of (het bijhouden van) vakbekwaamheid. 

De werkgever moet álle in verband met het volgen van de scholing te maken/gemaakte kosten vergoeden. Dus ook eventuele reiskosten en kosten voor studiemateriaal. 

Los daarvan dient de desbetreffende scholing te worden beschouwd als arbeidstijd en moet deze tevens -indien mogelijk- plaatsvinden onder werktijd.

Het voorgaande betekent dat een bepaling in de arbeidsovereenkomst, waarbij dergelijke studiekosten op de werknemer verhaald kunnen worden (bijvoorbeeld bij uitdiensttreding), niet langer is toegestaan; dergelijke bepalingen zijn vanaf 1 augustus 2022 nietig. En let wel, dit geldt ook ten aanzien van vóór die tijd gesloten arbeidsovereenkomsten.

Verbod op nevenwerkzaamheden beperkt

Veel arbeidsovereenkomsten kennen een verbod op nevenwerkzaamheden, waarbij het de werknemer niet is toegestaan om gedurende het dienstverband (zonder toestemming van de werkgever) elders werkzaamheden te verrichten. 

Als gevolg van de wetswijziging is een verbod op nevenwerkzaamheden uitsluitend rechtsgeldig, als dat verbod op grond van zogeheten “objectieve redenen” toelaatbaar is. Onder objectieve redenen kunnen bijvoorbeeld gezondheid- en veiligheidsbelangen of bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie vallen. 

Het is niet noodzakelijk om deze motivering bij voorbaat in de arbeidsovereenkomst op te nemen. De objectieve reden dient bekend te worden gemaakt op het moment dat een beroep op het beding wordt gedaan. 

(On)voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Zoals de naam van de Europese Richtlijn al suggereert, ligt de focus op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. 

Er wordt een nieuw artikel aan het Burgerlijk Wetboek toegevoegd, gericht op de gevallen waarin de werktijden geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn. Dit nieuwe artikel bepaalt onder meer, dat de werkgever reguliere werkdagen en -tijden dient aan te wijzen. De werknemer is slechts verplicht arbeid te verrichten binnen die dagen en uren. 

Daarnaast krijgen werknemers het recht een verzoek tot meer voorspelbare en/of zekere arbeidsvoorwaarden in te dienen. Hoe dit in de praktijk exact moet worden uitgelegd, is op dit moment evenwel nog onduidelijk. 

Voldoen uw arbeidsovereenkomsten al aan bovenstaande veranderingen?

Voor vragen over de wetswijziging per 1 augustus 2022 of andere vragen over arbeidsrecht, kunt u terecht bij Hein Snijders, Jan de Jonge, Frank Smitshoek en Anne van der Pol.

Auteur: Anne van der Pol

Rotterdam © 2022 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions