Verplicht energielabel C voor kantoren per 2023!

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw, groter dan 100 m2, minimaal over een energielabel C beschikken.

Voldoet het pand niet aan deze eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Dit staat in artikel 5.11 van het Bouwbesluit.  

Deze verplichting vloeit voort uit afspraken tussen de overheid, het bedrijfsleven en milieuorganisaties in het Energieakkoord uit 2013 en heeft als doel het reduceren van de CO-2 uitstoot en het verduurzamen van gebouwen.   

Uitgezonderd van deze verplichting zijn onder meer: kantoren die worden gebruikt als nevenfunctie (minder dan 50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie), Rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten, kerken en ook binnen 2 jaar te slopen, transformeren, onteigenen panden.   

Op de website www.ep-online.nl is te vinden welk energielabel een kantoor op dit moment heeft. Met een energielabel A, B of C voldoet het kantoor aan de norm voor 2023. Beschikt het pand nog niet over een energielabel, dan moet dit label alsnog worden aangevraagd.   

Wat te doen?

Heeft het kantoor een energielabel D tot en met G, dan moet door een energieadviseur met een BRL9500-03 certificaat worden geïnventariseerd welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld aan verlichting, verwarming, koeling, ventilatie, isolatie. Een aantal maatregelen staat op de “Erkende Maatregelenlijst”. Dit is een lijst die voor 19 bedrijfstakken is opgesteld en in de Activiteitenregeling milieubeheer is opgenomen.  Met de maatregelen op deze lijst wordt ook voldaan aan de energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer.  

In sommige gevallen kan voor de maatregelen subsidie worden verkregen.  

Met de “Energiebesparingsverkenner Kantoren” is een indicatie te vinden hoe aan de Energielabel C verplichting kan worden voldaan. Het geeft inzicht in de investeringskosten, jaarlijkse besparing op de energiekosten en terugverdientijd.  

Het is aan te raden om alvast verder te kijken om de energie-index nog meer te verbeteren, bijvoorbeeld naar label A, omdat in de toekomst de verplichtingen verder zullen worden aangescherpt. De verwachting is dat kantoorgebouwen in 2030 moeten beschikken over minimaal label A. Het is verstandig om u hierop alvast goed voor te bereiden en panden toekomst bestendig en daarmee ook waardevaster te maken. Ook veel banken stellen voor nieuwe financieringen minimaal energielabel C verplicht. Omdat veel leningen een looptijd hebben van meerdere jaren, geldt deze eis nu al en worden in principe alleen nog leningen verstrekt aan “groene” kantoren.  

Huurovereenkomsten  

Bij lopende huurovereenkomsten die niet eindigen vóór 1 januari 2023, is het raadzaam te inventariseren welke maatregelen nodig zijn om per 1 januari 2023 over energielabel C te kunnen beschikken.  Vervolgens kan op basis van de huurovereenkomst worden bepaald op welke wijze de maatregelen worden uitgevoerd en voor wiens rekening de kosten zijn.  

Bij het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten is het raadzaam om vooraf af te spreken welke maatregelen nodig zijn, wie de maatregelen moet treffen om aan de label C verplichting te voldoen en hoe de kosten worden verdeeld.   

In verband met de nieuwe verplichting heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) inmiddels ook nieuwe modelbepalingen vastgesteld voor het ROZ model kantoorruimte 2015. Met deze nieuwe clausules kunnen verhuurder en huurder afspraken maken hoe zij op tijd aan de Label C verplichting voor kantoren kunnen voldoen en hoe gedurende een lopende huurovereenkomst verbeteringen kunnen worden geregeld. De ROZ adviseert zowel verhuurder als huurder aan te sluiten bij de hiervoor genoemde “Erkende Maatregelenlijst” en een concrete datum af te spreken waarop het kantoor uiterlijk aan de label C verplichting voldoet.   

Wat gebeurt er als niet wordt voldaan aan de Label C verplichting?   

Dan mag het pand niet meer als kantoor worden gebruikt. Het bevoegd gezag (meestal de gemeente) kan opleggen dat het pand niet als kantoor mag worden gebruikt. Ook kan de eigenaar van het pand en de huurder worden aangesproken tot het nemen van maatregelen, via een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete.   

Wilt u meer weten? Neem contact op met Mirjam Hoogesteger.


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions