Zekerheden in het huurrecht (I) – de waarborgsom

Wat kunt u vooraf regelen om de schade door een wanbetalende huurder te voorkomen? Deel 1.

Het komt met regelmaat voor dat de verhuurder met een huurder wordt geconfronteerd, die niet (meer) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Om de financiële gevolgen hiervan te beperken, is het zaak dat de huurder zekerheid stelt. Er zijn verschillende vormen van zekerheid. In deel 1 bespreken we de waarborgsom. In deel 2 wordt de bankgarantie besproken.

De waarborgsom

De waarborgsom is een bedrag dat de huurder bij aanvang van de huur aan de verhuurder betaalt. De waarborgsom is het zogenoemde ‘garantiebedrag’ voor een vordering van de verhuurder op de huurder. De vraag welke vorderingen de verhuurder met de waarborgsom kan verrekenen, is afhankelijk van de inhoud van het artikel over de waarborgsom in de huurovereenkomst.   

De verhuurder kan de vordering die hij op de huurder heeft, met de waarborgsom verrekenen. Hiervoor moet hij een expliciete verklaring aan de huurder doen. Als de waarborgsom niet wordt aangesproken, moet deze aan het einde van de huur aan de huurder worden terugbetaald.  

Nader te maken afspraken

Het komt veel voor dat de huurder de laatste huurperiode verrekent met de waarborgsom. Echter, de waarborgsom dient (meestal) óók ter zekerheid voor de verplichtingen van de huurder na het einde van de huur. Denk hierbij aan eventuele opleveringsschade. Het is dus van belang dat het waarborgsombeding bepaalt, dat de huurder niet bevoegd is tot verrekening.  

Ook is het van belang te bepalen in welke gevallen de waarborgsom aangesproken mag worden. Dient zij ter zekerheid voor de betaling van alleen de huurpenningen of dient zij ook als zekerheid voor andere verplichtingen van de huurder? 
Wij adviseren verhuurders in beginsel om op te nemen, dat de waarborgsom dient ter zekerheid van alle verplichtingen van de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. Daarnaast is het zinvol om te bepalen, dat de waarborgsom geldig blijft tot bijvoorbeeld ten minste zes maanden ná de datum waarop het gehuurde feitelijk is ontruimd én de huurovereenkomst is geëindigd.   

Het gebruik van een waarborgsom als zekerheid komt het meest voor bij de huur van woonruimte, maar kan ook worden gebruikt bij de huur van kantoor- en winkelruimte.  

Tot slot

De volgende keer staat de bankgarantie centraal. Hebt u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Jan de Jonge of Simon Velthuizen.


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions