Zekerheden in het huurrecht II – de bankgarantie

Als alternatief voor de waarborgsom (Deel I) kan gekozen worden voor de bankgarantie. Wij lichten dit graag voor u toe.


Het komt met regelmaat voor dat de verhuurder met een huurder wordt geconfronteerd, die niet (meer) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Om de financiële gevolgen hiervan te beperken, is het zaak dat de huurder zekerheid stelt. Er zijn verschillende vormen van zekerheid. Hier bespreken we de bankgarantie. In Deel I kwam de waarborgsom al aan de orde.

De bankgarantie

De bankgarantie is een zekerheid, die de huurder bij aanvang van de huur aan de verhuurder stelt. Vooral in de zakelijke wereld – bij kantoor- en winkelruimte – is dit een veel gebruikte zekerheid.   

Als de huurder een bankgarantie stelt, betaalt de huurder een geldsom aan de bank. De bank zet dit geld op een geblokkeerde rekening. Daarna geeft de bank een garantie af tot betaling van een maximum geldbedrag ten behoeve van de verhuurder. De huurder betaalt de bank – naast de geldsom – bovendien eenmalige behandelkosten en een periodieke provisie.  

Partijen bepalen bij het formuleren van de tekst van de bankgarantie voor welke verplichtingen van de huur de bankgarantie kan worden aangesproken. Onder welke voorwaarden dit mogelijk is en voor welk maximum bedrag. Ook bepalen partijen voor welke periode de bankgarantie geldt. Hierbij ligt het voor de hand om de bankgarantie bijvoorbeeld een half jaar langer te laten voortduren dan de huurovereenkomst. In dat geval kunnen eventuele opleveringsperikelen na het einde van de huur nog door de bankgarantie gedekt worden.  

Abstracte verhouding

De bankgarantie staat los van de verhouding verhuurder-huurder. Dit is een groot voordeel in het geval de huurder onverhoopt failliet wordt verklaard. De bankgarantie is namelijk een zelfstandige verplichting van de bank jegens de verhuurder. De verplichting van de bank jegens de verhuurder geldt voor een bepaalde periode en voor een bepaald bedrag, ongeacht hoe het de huurder vergaat. De bank kijkt slechts naar de voorwaarden van de bankgarantie als de verhuurder haar om betaling verzoekt. Verzoekt de verhuurder om betaling en is aan de voorwaarden van de bankgarantie voldaan, dan keert de bank uit. De bank bemoeit zich dus niet met een eventueel onderliggend geschil tussen de verhuurder en de huurder.  

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Jan de Jonge, Simon Velthuizen of Mirjam Hoogesteger. 

 


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions