Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN &DE JONGE ADVOCATEN (versie 8 / juni 2022)

1. &De Jonge Advocaten is een maatschap van besloten vennootschappen. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van de deelnemende besloten vennootschappen, de aandeelhouders en het bestuur daarvan, voor al diegenen die voor de maatschap werkzaam zijn, respectievelijk alle (rechts)personen die bij de uitvoering door &De Jonge Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten &De Jonge Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn, alsmede ten behoeve van (het bestuur van) de Stichting Beheer Derdengelden &De Jonge Advocaten, zo nodig met de werking van een onherroepelijk derdenbeding (art. 6:253 lid 4 BW). De werking van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan &De Jonge Advocaten opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten van opdrachtgever aan &De Jonge Advocaten. 

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door &De Jonge Advocaten, ook indien – uitdrukkelijk of stilzwijgend – wordt beoogd dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en art. 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. In voorkomende gevallen worden voor de uitvoering van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van &De Jonge Advocaten hulppersonen en/of derden ingeschakeld. &De Jonge Advocaten zal bij de selectie daarvan de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. &De Jonge Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en/of derden. Opdrachtgever machtigt &De Jonge Advocaten om aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen en/of derden te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op de werkzaamheden van de door &De Jonge Advocaten ingeschakelde hulppersonen en/of derden. 

5. Elke aansprakelijkheid van &De Jonge Advocaten, de eerder genoemde deelnemende besloten vennootschappen, het bestuur daarvan, al diegenen die voor de maatschap werkzaam zijn (geweest), respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door &De Jonge Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten &De Jonge Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn, alsmede (het bestuur van) de Stichting Beheer Derdengelden &De Jonge Advocaten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van &De Jonge Advocaten wordt uitbetaald en die een maximum heeft van € 1.000.000,= (zegge: één miljoen euro) per aanspraak, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor haar rekening komt. Enig en ieder recht op vergoeding van indirecte schade,  gevolgschade en/of schade als gevolg van derving van inkomsten, omzet of winst is te allen tijde uitgesloten. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor &De Jonge Advocaten rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

6. &De Jonge Advocaten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten door derden of ontstane schade door gebruikte hard- en/of software of overbrenging van virussen en dergelijke). Berichten van(uit) &De Jonge Advocaten zijn vertrouwelijk (inclusief alle eventuele bijlagen) en zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking of verveelvoudiging is niet toegestaan. Indien u een bericht ontvangt dat niet voor u is bestemd, wordt u verzocht dit onmiddellijk aan de verzender te melden.

7. De opdrachtgever vrijwaart &De Jonge Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de door &De Jonge Advocaten in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van &De Jonge Advocaten. Opdrachtgever is verplicht te bewerkstelligen dat onderhavige voorwaarden ook door deze derden worden aanvaard. 

8. Tenzij anders overeengekomen is opdrachtgever aan &De Jonge Advocaten een honorarium verschuldigd conform de gebruikelijke tarieven van &De Jonge Advocaten. Dit honorarium wordt vermeerderd met kantoorkosten (5%), BTW en verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten Kamer van Koophandel, Kadaster en dergelijke). &De Jonge Advocaten is gerechtigd het overeengekomen dan wel gebruikelijke tarief jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen en tevens tussentijds aan de toename van de anciënniteit van de betreffende advocaat-stagiair/medewerker. 

9. Betaling van declaraties dient zonder opschorting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle (buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van betaling komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (‘WIK’). Voor niet-particulieren geldt, dat de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedraagt, zulks met een minimum van € 300,=. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf vervaldatum. Voor niet-particulieren geldt vanaf vervaldatum de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. 

10. Opdrachtgever machtigt het bestuur van de Stichting Beheer Derdengelden &De Jonge Advocaten en &De Jonge Advocaten onherroepelijk om namens hem met de voor opdrachtgever op de derdengelden-rekening van de Stichting Beheer Derdengelden &De Jonge Advocaten dan wel op de rekening(en) van &De Jonge Advocaten (te) ontvangen bedrag(en) voor de voldoening zorg te dragen van declaraties van &De Jonge Advocaten aan opdrachtgever. 

11. In het geval de opdrachtgever niet de gevraagde informatie verschaft, de opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet nakomt of enige andere verplichting jegens &De Jonge Advocaten niet nakomt of de opdrachtgever verhindert dat &De Jonge Advocaten de werkzaamheden kan uitvoeren, is &De Jonge Advocaten gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden onmiddellijk te staken. 

12. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan &De Jonge Advocaten kenbaar worden gemaakt. Reclames als hierbij bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

13. Het is opdrachtgever verboden de (geestes-)producten van &De Jonge Advocaten, daaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen en (model-) contracten, te (doen) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren. &De Jonge Advocaten blijft rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar vervaardigde werken. 

14. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 (zeven) jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd. 

15. &De Jonge Advocaten kent een interne klachtenregeling die te vinden is op de website. Op eerste verzoek wordt een exemplaar opgestuurd. 

16. De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen &De Jonge Advocaten en haar opdrachtgever. &De Jonge Advocaten heeft ook het recht om zich tot de bevoegde rechter in de woon- of verblijfplaats van de opdrachtgever te wenden. Op alle aan &De Jonge Advocaten verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing.