Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht kijkt niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten

Ondernemingsrecht; uw organisatie drijft er op. De rolverdeling tussen het bestuur, de aandeelhouders, de eventuele raad van commissarissen en andere stakeholders bepaalt de wijze waarop uw organisatie functioneert. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld aandeelhoudersovereenkomsten, directiereglementen, medezeggenschap en de zich daarbij onverhoopt voordoende geschillen, zoals bijvoorbeeld aandeelhoudersgeschillen en de enquête-procedure. Met het tijdig inroepen van (rechts-)bijstand kunnen tijdrovende en kostbare maatregelen voorkomen worden en (bijvoorbeeld) de deadlock binnen uw organisatie worden voorkomen of aangepakt. Ook voor afspraken binnen uw VOF, maatschap of CV kunt u bij ons terecht.

Ondernemingsrecht kijkt niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan samenwerkingsovereenkomsten en joint-ventures, als ook aan aspecten van financiering, zekerheden en het innen van vorderingen (beslag & executie). Uw onderneming heeft (mogelijk) te maken met verantwoordelijkheden op gebieden als het privacyrecht (bescherming van persoonsgegevens) of behoefte aan distributie-, franchise- of maatwerkovereenkomsten. Bij ons kunt u terecht. Altijd.


 • aandeelhoudersbesluiten
 • aandeelhoudersgeschillen
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • agentuurovereenkomsten
 • algemeen contractenrecht
 • algemene voorwaarden
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • beschermingsconstructies
 • beschermingsstichting
 • certificering
 • enquête procedure
 • franchise- en distributieovereenkomsten
 • fusies en overnames
 • handelsnaamrecht
 • ICT-recht
 • intentieovereenkomsten
 • internationaal privaatrecht
 • jaarrekeningenprocedure
 • management buy-outs
 • mededingingsrecht
 • participaties
 • preferente aandelen 
 • Raad van Commissarissen
 • reclame- en marketingrecht 
 • reorganisaties
 • samenwerkingsverbanden
 • structuurregime
 • uitstotingsprocedure
 • uittredingsprocedure
 • Vennootschap Onder Firma
 • Wet Flex BV
 • zekerheden en garanties
 • aansprakelijkheid
 • borgtocht
 • claims
 • contracten / overeenkomsten
 • eigendomsvoorbehoud
 • hoofdelijkheid
 • incasso / debiteuren
 • ingebrekestelling
 • (niet) nakoming
 • ongerechtvaardigde verrijking
 • onrechtmatige daad
 • opschorting
 • overmacht
 • onverschuldigde betaling
 • (wan)prestatie / toerekenbare tekortkoming
 • regresrecht
 • schade(vergoeding)
 • schuld- en contractsoverneming
 • verjaring
 • vernietiging
 • verrekening
 • verzuim
 • wilsgebreken
 • zaakwaarneming
 • zekerheden
 • zorgplicht
 • algemeen faillissementsrecht
 • actio Pauliana / Paulianeus handelen
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • crediteurenakkoord
 • doorstarts
 • faillissementsaanvragen
 • pre pack
 • rechtsmiddelen
 • sterfhuisconstructies
 • surseance van betaling
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Datalek
 • Dataportabiliteit
 • Direct Marketing
 • Doorgifte derde landen
 • General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Opt-in
 • Privacy Impact Assessment
 • Privacy Officer
 • Privacyverklaring
 • Pseudonimisering
 • Rechten van betrokkenen
 • beroep- en bezwaarprocedures
 • beslaglegging / rechtsbewarende maatregelen
 • dagvaardingsprocedures 
 • executie 
 • incasso
 • mediation 
 • verhaalsonderzoek
 • verzoekschriftprocedures  

Neemt u vrijblijvend contact op. U kunt ons bereiken via
+31 (0)10 - 21 40 400
of bekijkt u hier onze volledige contactgegevens.